Työnantajat

Hyöty työnantajalle

AHOT-prosessi opiskelumuotona vaatii niin hakijalta kuin työnantajaltakin aikaa, vaivaa ja resursseja sekä luoviakin ratkaisuja. Kuten muuhunkin opiskeluun niin myös AHOT-prosessiin pätevät samat perusasiat; mitä huolellisemmin valmistautuu, sitoutuu ja tunnistaa omien resurssiensa (ajankäyttö yms.) rajallisuuden niin sitä palkitsevampia hyödyt ja saavutetut tulokset ovat niin hakijalle kuin työnantajalle.  

Osaamisen tunnistamisen hyödyt ovat yhteiset työelämälle, hakijalle ja oppilaitokselle, sillä itse prosessin läpivienti edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä ja avoimuutta. Tällä tavoin varmistetaan, että jokainen osapuoli hyötyy prosessin läpiviemisestä. Hyötyjä voidaan kuitenkin eritellä eri näkökulmista ja seuraavassa tuodaankin lyhyesti esille konkreettiset hyödyt työnantajalle.

1.Muutostilanteiden helpompi hallittavuus

Yritysten näkökulmasta eläköityminen ja sijaisjärjestelyt tuovat omat haasteensa yritystoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. AHOT-prosessia hyödyntämällä pystytään tunnistamaan olemassaolevan henkilöstön joukosta ne henkilöt, joilla on tarvittava osaaminen yrityksessä oleviin tehtäviin. Myös rekrytointitilanteissa osaamisen tunnistamista voidaan hyödyntää, sillä oman henkilöstön sisältä voidaan helposti löytää olemassaoleva osaaminen vastaamaan kyseistä tehtävää. Jos henkilöstöstä ei, lisäkoulutuksen avullakaan, saada osaajaa tehtävään niin rekrytointiprosessi helpottuu. Tällöin ammattitaitovaatimukset on jo määritelty ja hakijoiden osaamista voidaankin verrata niihin, jolloin rekrytointiprosessista tulee nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.

2.Henkilöstön työtyytyväisyyden parantuminen

Tunnistamalla henkilöstön osaaminen laaditun osaamisprofiilin tms. avulla työntekijät voidaan paremmin sijoittaa osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Osaamisen tunnistaminen yrityksen sisällä mahdollistaa myös yritysten sisäisen työnkierron paremman vastaavuuden ja tehokkuuden. Henkilöstön oman osaamisen tunnistaminen voi myös vähentää muutostilanteissa syntyvää pelkoa ja muutosvastarintaa, koska AHOT-prosessissa työntekijän kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksista tuleviin työtehtäviin kasvaa ja osallistuminen itse prosessiin vähentää epätietoisuutta.

3.Taloudellinen hyöty

Henkilöstön osaamisen tunnistamisen avulla voidaan henkilöstön päällekkäisiä työtehtäviä karsia. Myös muutostilanteita voidaan paremmin hallita, koska niihin käytettävä aika vähenee, kun henkilöstön osaaminen on tunnistettu. Lisäksi sairauspoissaolojen vähentyminen on todennäköistä henkilöstön työtyytyväisyyden lisääntyessä.

 

 Kaavio: AHOT prosessi työnantajan näkökulmasta