Opiskelijat

Aiemmin hankitun osaamisen käytännöt voivat avata opiskelumahdollisuuden ilman muodollista koulutuksen tuomaa hakukelpoisuutta tai ne voivat tarjota mahdollisuuden todistaa osaaminen ilman tietyn opintojakson suorittamista. Oppijalla on oikeus saada osaamisensa hyväksiluettua silloin, kun hänellä jo on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset valmiudet.

Oppijalle aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT voi toimia osaamisen kehittämisen kannustimena. Jos hyväksilukemista edellyttävä sisältö on käytännönläheinen, oppijalla on mahdollisuus entistä paremmin sisäistää opintojen ja työelämän välinen yhteys. Osaaminen on voinut syntyä haastavissa olosuhteissa, jolloin oppiminen on ollut jopa perinpohjaisempaa ja laaja-alaisempaa kuin mitä opetussuunnitelma edellyttää.

Jos oppija saa korvaavuuden tietyistä suorituksista, säästyy aikaa ja inhimillisiä voimavaroja. Opinnot etenevät nopeammin ja joustavasti. 

Korkeakouluissa aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin avulla. HOPS yhdistää oppijan aiemmin hankkiman osaamisen, korkeakoulun opetussuunnitelman ja opiskelijan osaamistavoitteet. Oppija voi siis HOPSin avulla esitellä muualla suorittamiaan opintoja ja osaamistaan, joita arvioidaan siten, että korkeakoulun edustajat tulkitsevat näyttöjä korkeakoulun määrittämiä tavoitteita vasten.

Näin on mahdollista tunnistaa se, mitä vielä puuttuu osaamisesta ja mitä on vielä opittava, jotta kaikki tavoitteet saavutettaisiin. Korkeakouluilla on myös selkeitä rajoittavia säädöksiä aiemmin suoritettujen opintojen hyödyntämisestä. Muun muassa toiseen tutkintoon kuuluvia opinnäytteitä ei voi käyttää uudelleen toisen tutkinnon hyväksi.

 

Lue lisää:

Millaista osaamista voidaan tunnistaa korkeakouluissa?

Miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan korkeakouluissa?

Miten osaaminen arvioidaan ja hyväksytään korkeakouluissa?

Yliopistojen AHOT-infoja

Ammattikorkeakoulujen AHOT-infoja